Focus

Veranderende tijden.. positief houvast!

De wereld bevindt zich in meerdere opzichten in een enorme transitie. Economische veranderingen, vergrijzing, klimaatverandering, (data)technologie, migratie en terrorisme stellen ons voor grote en ingewikkelde maatschappelijke opgaven. Daardoor is Europa, Nederland en ook Breda in beweging. Dat vraagt om houvast en nabijheid. Om koers en optimisme. In deze voorjaarsnota scherpen we onze focus op vooruitgang daartoe nog verder aan.
We zien kansen in het benutten, versterken en bundelen van de energie en de kracht die er is in de stad en onze omgeving. Dat doen we door in te spelen op het veranderende maatschappelijk speelveld waar regie en een bijdrage vanuit de overheid niet langer vanzelfsprekend is. We beseffen ook de urgentie en de noodzaak om te anticiperen op de complexe opgaven en ontwikkelingen. Die maken dat we niet kunnen en willen wachten met ontwikkelen en realiseren tot 2017 – de scope van deze voorjaarsnota –. Morgen is gisteren begonnen; dat geldt ook voor ons.

Breda…meer dan een stad!

In Breda ontstaan en groeien door initiatief en toenadering volop nieuwe sociale netwerken en verbindingen tussen mensen, groepen, markten en overheden. In die zin is Breda meer dan een stad. Breda is ook een mentaliteit waar we van oudsher gemeenschapszin koppelen aan ondernemerschap. Waar werken, van het leven genieten en zorgen voor elkaar samengaan. De kracht van ons gemeentebestuur is steeds meer afhankelijk van de mate waarin we inwoners, bedrijven en instellingen in positie weten te brengen om waarde aan deze kwaliteiten toe te voegen.  Daarbij past onze bestuursstijl: vol vertrouwen en lef, positief, transparant, open en ‘met mensen’ in plaats van ‘over mensen’. Met ruimte voor innovatie en maatwerk. Realiseren van doelen is voor ons belangrijk; regels zijn hulpmiddel.
Topdienstverlening is steeds onze ambitie; ja-mits onze houding. De schaal van de buurt, de directe leefomgeving van onze inwoners, is leidend in ons beleid. We zijn ons er echter ook scherp van bewust dat economische en maatschappelijke opgaven én kansen geen gemeentelijke grenzen kennen. Daarom zijn we en geven we ook thuis in West-Brabant en zetten we de deuren wijd open naar de rest van de wereld.  Als het gaat om de verbinding met onze omgeving, ver en nabij, positioneert Breda zich meer en meer als internationale schakel- en centrumstad.

Kansen versus opgaven

We blijven scherp aan de wind varen om de aantrekkingskracht van Breda als woon- en vestigingsstad te behouden en verder uit te bouwen. De Nederlandse economie herstelt zich voorzichtig na een zware economische crisis. Dit herstel heeft ook een positief effect op onze gemeente. Tegelijkertijd is er door internationale spanningen grote onzekerheid of en in welke mate we de opwaartse economische lijn weten vast te houden.
We staan voor de opgave met elkaar antwoorden te vinden op het complexe vluchtelingenvraagstuk. Waarbij er aandacht is voor goed en veilig wonen voor onze permanente én tijdelijke inwoners. Als stad nemen we onze verantwoordelijkheid in de opvang van vluchtelingen en het huisvesten van statushouders. De kracht van de regio is ons uitgangspunt bij de invulling van de taakstelling hierin.
Dat Breda sociaal sterk is, is te zien in de inzet van vele partijen in ‘Zorg voor Elkaar Breda’, een netwerk waarin professionals en vrijwilligers samenwerken aan oplossingen voor ondersteunings- en zorgvragen op gebied van zorg en welzijn.
De ontwikkeling van Breepark, het perspectief van het doortrekken van de Mark, de evenementen 538 Koningsdag, Serious Request 2016, de ervaringen die we opdoen met het experiment Breda Begroot in Princenhage en Prinsenbeek en niet in de laatste plaats de opening van het nieuwe station vormen enorme positieve impulsen voor Breda en de regio die we nog dit jaar en in 2017 verder versterken en uitbouwen.

Focus en richting

In het bestuursakkoord 'Focus op Vooruitgang' hebben we onze ambities voor de jaren 2015-2018 verwoord. Wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten, hebben we uitgewerkt in de begroting 2016 en het daarin opgenomen meerjareninvesteringsplan 2016-2019. De koers is daarmee voortvarend gezet.

We zien het als onze opgave om bij te dragen aan een toekomstbestendig Breda. In deze voorjaarsnota brengen wij daarom nader focus op vooruitgang aan door:

  • Stad en samenleving versterken
  • Economie van Breda versterken
  • Innovatie van Breda versterken
  • Basis van Breda versterken

Deze thema’s geven richting en focus aan onze inhoudelijke en financiële keuzes. Aan de hand van deze vier thema's geven we een aantal onderwerpen in 2017 prioriteit. Bovenop de al in de begroting 2016 en binnen de verschillende beleidsvelden in gang gezette maatregelen. Het gaat in deze voorjaarsnota om ruim € 25,0 miljoen aan extra impulsen.

Stad en samenleving versterken

Met de samenleving willen we bijdragen aan een stad waar het aantrekkelijk wonen, werken en leven is. Nu en in de toekomst. Het thema duurzaamheid speelt daarbij in alle opzichten een rol. Ons uitgangspunt is kansen creëren voor iedereen van jong tot oud. Van onderwijs tot werk tot voorzieningen. Taal is het toegangsbewijs tot ‘meedoen’ in de samenleving. Het zorgt ervoor dat we elkaar vinden en verstaan. In 2016 treffen we alle voorbereidingen om er voor te zorgen dat per januari 2017 de organisatie van het museum staat en in maart 2017 de deuren van het nieuwe museum worden geopend. We werken hard aan één laagdrempelige toegang tot zorg.

Economie van Breda versterken

Het ‘verhaal van Breda’ moet nog dit jaar leiden tot een onderscheidend profiel dat Breda beter op de kaart zet bij investeerders en bezoekers en kansen creëert voor  bedrijven en instellingen. En zo ook voor werkgelegenheid. We stimuleren ondernemerschap met speciale aandacht voor zzp-ers en mkb. We geven verder vorm aan het doortrekken van de Nieuwe Mark. En we geven een impuls aan onze internationale ambities. Een heldere economische agenda geeft aan hoe meer werkgelegenheid de kans krijgt en bedrijven de ruimte om te starten en te groeien. We geven een impuls aan evenementen, waaronder Dance en de Vrede van Breda.

Innovatie van Breda versterken

We geven ruim baan aan innovatie. In ons eigen bestuur, in de manier waarop we met inwoners begroten, beleid maken. In de manier waarop we aansluiten bij onderwerpen die vanuit de stad komen. De energie in de stad is voelbaar. Daar willen we bij aansluiten. In onze wijkaanpak, in de toepassing van Open Data en Smart City en bij ondernemende inwoners die een bijdrage leveren in versnelde realisatie van duurzame energie.
We willen door andere ogen kijken naar vraagstukken, omdat dat nieuwe inzichten brengt. Het komend jaar doen we dat op alle portefeuilles door de bril van de jeugd. Want wie de toekomst heeft, is bij uitstek geschikt om mee te denken over ‘Breda next level’. Een Breda waar internationalisering een prominente rol speelt en taal een verbindende factor is.

Basis van Breda versterken

Voor een toekomstbestendig Breda is het van belang dat we ‘een robuuste basis’ hebben en gerichte investeringen doen om onze ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten te versterken. Dat vraagt om koersvast beleid en solide financiën. Op alle vlakken van beleid moet de ambitie matchen met de begrote financiën. Waar dit niet het geval is, zullen we of de ambitie of de begrote financiën moeten aanpassen. Om te anticiperen op de veranderende rol van de overheid. Om een flexibilisering van begroting en organisatie zodat we kunnen antwoorden op de vraag vanuit de samenleving.

In de volgende onderdelen in deze Voorjaarsnota werken wij deze punten uit in onze hoofdlijnen van beleid voor 2017. Deze werken wij vervolgens concreter uit in de Begroting 2017.