Basis van Breda versterken

Ambitie

Voor een toekomstbestendig Breda is het van belang dat we ‘een robuuste basis’ hebben en gerichte investeringen doen om onze ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten te versterken. Dat vraagt om koersvast beleid en solide financiën. Om te anticiperen op de veranderende rol van de overheid. Om een flexibilisering van begroting en organisatie zodat we financieel en formatief kunnen antwoorden op de vraag vanuit de samenleving. Dat geldt voor extra inzet op het thema veiligheid in een wereld waarin radicalisering en polarisatie steeds meer aandacht vragen. Maar ook voor de thema’s onderwijs, wonen en economie.  Bij een robuuste basis passen ook de impulsen om de kwaliteit van de buitenruimte te vergroten voor een (economisch) attractievere stad.

Wat gaan we doen om deze ambitie te realiseren

Veiligheid

De veiligheid moet op orde blijven. We zijn in verschillende verbanden hard aan de slag om de awareness te blijven vergroten. Alleen op die manier kunnen we de veiligheid waarborgen en de vooruitgang voor Breda blijven bevorderen. Onze prioriteiten voor het komende jaar liggen in de aanpak van de ondermijnende criminaliteit, radicalisering en polarisatie, het omgaan met verwarde personen en modernisering van het drugsbeleid.
Georganiseerde criminaliteit ondermijnt de samenleving. Ook in Breda en de regio. Het slim organiseren van een samenhangende aanpak op lokaal, op district en regionaal niveau is een must. We werken daarin samen met de B5, de Taskforce, het RIEC, de belastingdienst, politie en justitie. Er komt een regionaal centrum ondermijning om strategie en operationele acties beter op elkaar af te stemmen.
Deze aanpak vraagt om innovatie: criminaliteit ontwikkelt zich razendsnel en speelt zich ook steeds meer af in de virtuele wereld. Cybercrime kan ons allemaal treffen. Wij moeten daar op inspelen door te investeren in kennis en kunde. Dat vraagt ook om het vergroten van de awareness binnen de organisatie. Slim informatiemanagement speelt hierin een belangrijke rol en bouwen we verder uit.  
Radicalisering en polarisatie komt steeds prominenter op de kaart. De recentelijke aanslagen in Parijs en Brussel benadrukken het belang om dit thema serieus te benaderen. De focus ligt hierbij niet alleen op repressie, maar vooral ook op de preventie en vroegsignalering. Daarbij werken we samen met ketenpartners en professionals in het veld om elkaars kennis en expertise te gebruiken en te versterken.
We werken samen met partners in de veiligheid en de zorg bij de aanpak van verwarde personen met complexe problemen. De overlast van verwarde personen is het afgelopen jaar toegenomen. We verwachten dat dit door de veranderingen in de zorgketen, maar ook door de vergrijzing nog meer zal  toenemen. Dat betekent concreet het inventariseren van knelpunten en de vertaling hiervan in een plan van aanpak.

Daarnaast zijn we bezig met de modernisering van het drugsbeleid. We hebben al stappen gezet door de nota Herijking Softdrugsbeleid, en die werken we verder uit. We leggen hierbij het accent op preventie en we pakken criminaliteit rond drugs hard aan.

We werken in 2016 een voorstel uit voor de wijze waarop het veiligheidsbeleid wordt gepresenteerd en gerapporteerd. Voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning stellen we vanaf 2017 nu reeds structureel € 0,2 miljoen beschikbaar.

Omgevingswet, toezicht- en handhavingsactiviteiten

In 2017 bereiden we de implementatie van de Omgevingswetvoor. Volgend jaar geven we vorm aan organisatiestructuur, werkprocessen, digitale infrastructuur, instrumentarium, deregulering en burgerparticipatie. Als het even kan stellen we bestemmingsplannen en nieuwe beleidsdocumenten al op in de geest van de nieuwe wet. We pakken deze voorbereiding integraal op, inclusief de vraag hoe Breda haar rol in de regio optimaal kan vervullen.
Door de nieuwe Omgevingswet en de huidige ontoereikende structurele financiering komen de toezicht- en handhavingsactiviteiten vanaf 2018 in de knel. In 2016 en 2017 werken we aan een voorstel om het basisniveau te matchen met de benodigde middelen.
De Omgevingsdienst Midden- en West Brabant krijgt in 2016 een nieuwe robuuste basis. Om de organisatie een goede start te geven worden verliezen uit het verleden omgeslagen naar de deelnemers en wordt de dienst voorzien van nieuwe geactualiseerde bijdragen van deelnemers. De effecten hiervan voor Breda zijn al in het financieel perspectief verwerkt.

Kwaliteit openbare ruimte

Een aantrekkelijke openbare ruimte vergroot de aantrekkingskracht van de stad bij bedrijven en toeristen. Het maakt Breda ook een fijne plek voor onze inwoners. Daarom zorgen we als gemeente goed voor onze openbare ruimte en brengen in kaart op welke plekken in de stad een extra impuls nodig is.
Eerder hebben we € 20,0 miljoen extra beschikbaar gesteld voor achterstallig onderhoud en om te komen tot onderhoudsniveau B-min. Toch is op sommige plekken in de stad de openbare ruimte niet aantrekkelijk. Dat nodigt niet uit tot positief gebruik van deze plekken. Met een tijdige en planmatige herinrichting kunnen we dit voorkomen. Zo blijft Breda aantrekkelijk. Goede recente voorbeelden hiervan zijn de herinrichting van de Ginnekenweg Zuid en het Dr. Jan Ingenhouszplein.
In het uitvoeringsprogramma van de structuurvisie hebben we al een bedrag beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van de openbare ruimte. Met dit geld lossen we, in combinatie met onderhoudswerkzaamheden, op wijkniveau kleinere inrichtingsknelpunten op. Met een extra impuls van € 1,0 miljoen kunnen we ook grotere knelpunten in de stad oplossen.  
Daarnaast hebben we de ambitie om de waterrecreatie in de singels van Breda te stimuleren. Zo gaan we de verrommeling van de aanlegplaatsen van bootjes aan de singels tegen. Bij de Begroting 2017 zal hiervoor een (handhavings)plan worden voorgelegd.

NAC Breda

In april 2015 heeft de raad besloten om een raadsonderzoek naar de constructieve veiligheid van het Rat Verleghstadion uit te voeren. In het rapportdoet de begeleidingscommissie op basis van het onderzoek van Necker en Van Naem diverse aanbevelingen. Op 31 maart 2016 heeft de raad besloten deze aanbevelingen over te nemen en samen met het college te gaan uitwerken. Hiervoor wordt in 2016 een procesvoorstel gemaakt en op basis daarvan worden diverse scenario’s uitgewerkt en uiteindelijk geïmplementeerd. Voor dit proces van voorstel tot implementatie stellen we zowel in 2016 als in 2017 € 0,1 miljoen beschikbaar.

Organiseren belangrijker dan organisatie
In de veranderende samenleving veranderen steeds de verwachtingen die Bredanaars van de gemeente hebben. Van ‘zorgen voor’ gaan we steeds meer naar ‘zorgen dat’. Ons denken en handelen start vanuit de opgaven in stad en regio. En niet vanuit onze organisatiestructuur. Dit vraagt om een andere manier van organiseren en een andere manier van sturen.
Dat betekent op een andere manier de verantwoordelijkheden benoemen: wie is waarvan en wie mag wie waarop aanspreken? Hoe doen we dat met elkaar? Dat vraagt in eerste instantie om richting geven, ‘grip’ en intensieve sturing op de veranderingen die nodig zijn. Dat vraagt ook om mensen die zich toekomstgericht en intensief, met commitment, inzetten voor de verandering. We geven hieraan richting via vier organisatieprincipes: continu vanuit de klant, vanuit de opgave (van groot tot klein), als één organisatie en denken in mogelijkheden. Flexibel te zijn in inzet van mens en middelen, de ondernemende werknemer ruimte te geven en om ons doelmatig te organiseren.

Een robuuste basis is het vertrekpunt, het fundament. Dat geldt voor alle gemeentelijke taken. Om deze basis te versterken is er een plus gezet op het programma Strategische Bedrijfsvoerings Agenda 2014 -2018. We zorgen voor het juiste fundament door enerzijds de gewone dingen buitengewoon goed te doen. Anderzijds spelen we proactief in op opgaven die ontstaan doordat de wereld in beweging is.We brengen de basis op orde door te voorzien in de behoefte van vandaag. We organiseren de 'plus' op basis van de behoeften van morgen. Daarbij zetten we de opgaven uit de stad centraal.
Aansluitend bij bestaande projecten als Top Dienstverlening, verstevigen we deze robuuste basis door te investeren in de volgende vier sporen:

- Organisatie in ontwikkeling - "A great place to work"

Inspelen op de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven in stad en regio vraagt om een wendbare, flexibele gemeentelijke organisatie. In onze moderne organisatie krijgen talenten de kans. Steeds zoeken we naar een goede match tussen werkzaamheden en klussen enerzijds en de kennis en competenties van medewerkers anderzijds. Lopende activiteiten als Natuurlijk Ontwikkelen, het Mobiliteitscentrum en het eigen opleidingsinstituut Your Goals dragen hieraan bij.

- Fitte financiën - “Van een dichte schakelkast naar een open vitrine”

De financiën van de gemeente Breda zijn op orde. De meerjarenbegroting is structureel sluitend, er is voldoende weerstandsvermogen en we zorgen voor voldoende investeringscapaciteit. Onze financiën zijn transparant. Uit experimenten zoals 'Breda Begroot' blijkt dat informatie hierover leidt tot begrip van inwoners. Begrip voor afwegingen die worden gemaakt en de wil om zaken zelf aan te pakken. We actualiseren het risicomanagement waarbij we ons niet alleen richten op operationele risico’s maar ook op strategische risico’s en externe ontwikkelingen.  
Zoals we in het bestuursakkoord hebben afgesproken, gaan we de inzet van mensen en middelen verder flexibiliseren om in te kunnen spelen op de maatschappelijke wensen en ontwikkelingen. Binnen twee jaar verbeteren we de koppeling tussen de maatschappelijke opgaven en de bestuurlijke opdrachten nog verder. Wij sluiten hierbij aan op de behoeften van de maatschappij die onder meer vanuit pilots als 'Breda Begroot' komen.
We realiseren een eerste stap door in de begroting 2017 circa € 15,0 miljoen van de begrotingsomvang flexibel aanwendbaar te maken.

- Data maken mogelijk – "op naar een digitale en datagedreven gemeente"

De wereld is in beweging. Meer dan ooit zijn we in staat zelf de toekomst vorm te geven. Het is evident dat we naar een wendbare overheidsorganisatie toe moeten. Mensen die binnen en buiten de organisatie bezig zijn met de opgaven van de stad, moeten beschikken over data en informatie om te kunnen handelen en besluiten te nemen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Om dit dynamische en organische vraagstuk verder vorm te geven, steken we in op twee niveaus: versterken van het fundament en innoveren.

In 2016 hebben we al een aantal concrete innovatieve projecten in gang gezet, zoals Smart City projecten, een open data portal, verkeersanalyse op basis van big data en een nieuwe informatiestructuur voor het ondermijningsbeeld voor toezicht en handhaving. Voor 2017 en 2018 reserveren we een deel van het beschikbare impulsgeld om de voorbereiding van andere kansrijke en innovatieve initiatieven te financieren en aan te wakkeren. En om de onderliggende datastructuur te realiseren. De daadwerkelijke implementatie van deze projecten financieren we uit andere middelen.
Het andere deel van het impulsgeld gebruiken we om de digitalisering van de organisatie verder te versterken. Denk daarbij onder meer aan de implementatie van een zaaksysteem, digitale postverwerking, digitale archivering, het realiseren van een e-depot, het inrichten van een scanservice en de opleiding van digitaal vaardige medewerkers. Daarnaast is in een digitale wereld aandacht voor informatiebeveiliging en privacy onontbeerlijk.
Bij de begroting van 2017 stellen we een bestedingsplan voor dit impulsgeld beschikbaar.

- Slim organiseren van de bedrijfsvoering

We organiseren de bedrijfsvoering zo effectief mogelijk en passend bij de opgaven die we hebben als stad en organisatie. De bedrijfsvoering moet een duidelijke toegevoegde waarde hebben bij het realiseren van de opgaven en kan flexibel meebewegen als de opgaven veranderen. Dit richten we in vanuit de gedachte: sober in de basis, maar goed geregeld om ruimte te creëren voor (flexibele) pro-actieve inzet vanuit bedrijfsvoering.