Stad en samenleving versterken

Ambitie

Met de samenleving willen we bijdragen aan een stad waar het aantrekkelijk wonen, werken en leven is. Nu en in de toekomst. Ons uitgangspunt is kansen creëren voor iedereen van jong tot oud. Van onderwijs en werk tot voorzieningen. Om dit te realiseren gaan we anders met elkaar werken en organiseren, met onze inwoners als vertrekpunt. We werken dagelijks aan verbetering, maar weten ook dat verandering tijd vraagt. Waar nodig investeren we de komende tijd extra om op langere termijn duurzame verandering te kunnen realiseren. Juist deze blik, over meerdere jaren heen, is nodig in het sociaal domein.
Nieuw is dat diverse voorstellen ten laste worden gebracht van de bij jaarrekening 2015 in te stellen reserve sociaal domein. De reserve sociaal domein groot € 22,5 miljoen dient enerzijds als risicobuffer voor o.a. BUIG en de 3D’s, waardoor de risicoreservering 3 D’s van € 20,0 miljoen binnen de algemene reserve kan vervallen.
We werken hard aan toegankelijke, tijdige en integrale ondersteuning en zorg. Meedoen staat centraal en taal is het toegangsbewijs tot ‘meedoen’ in de samenleving. Het zorgt ervoor dat we elkaar vinden en verstaan. Preventie krijgt steeds meer aandacht in het sociaal domein. Daarbij kun je denken aan sport en cultuur voor alle doelgroepen, gezondheidschecks, bewegen, vroegtijdig inzicht "hoe om te gaan met geld", support voor jonge mantelzorgers, elkaar kennen in wijken en buurten en veel meer. Door vragen vroeg te signaleren kunnen vervelende situaties en soms dure zorg en ondersteuning voorkomen worden. Met een laagdrempelige aanpak dicht bij huis waardoor iedereen mee kan doen.
We laten meer dan ooit ons culturele gezicht zien. In 2016 treffen we alle voorbereidingen om in maart 2017 de deuren van het nieuwe museum te openen.

Wat gaan we doen om deze ambitie te realiseren

Breda Doet, transformatie

Afgelopen jaar stond binnen het sociaal domein de zachte landing centraal. We hebben met (zorg)partners ervaren wat de nieuwe extra taken betekenen voor onder andere de Wmo, de Jeugdhulp en het terrein van Werk en Inkomen. Daarbij lag primair de focus op continuering van de zorg en dienstverlening aan cliënten. We kijken positief terug op het jaar 2015, ook in financieel opzicht. In lijn met het uitgangspunt in het bestuursakkoord 'Focus op Vooruitgang' hebben we de individuele resterende budgetten van de drie decentralisaties samengevoegd tot een gezamenlijke reserve sociaal domein. Door het inzetten van deze reserve en door slimme en andere arrangementen creëren we incidentele financiële ruimte. Zo kunnen we samen met partners uit de stad de preventie intensiveren en knelpunten oplossen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de inzet op het gebied van taal, de sportcoaches om van zorg naar gezondheid te gaan en extra preventie in de schuldhulpverlening.
Zoals afgesproken in 'Breda Doet' hebben we drie bewegingen in gang gezet. De eerste is verschuiving in eigenaarschap. We zetten in op nieuwe en flexibele afspraken met onze partners (inwoners, instellingen en bedrijfsleven). We kijken voortdurend wie wat kan bijdragen en welke financiële arrangementen nodig zijn om resultaat te behalen in het sociaal domein. De tweede beweging is naar de ‘voorkant’. Van dure zorg naar het voorkomen van zorg en tijdige ondersteuning dicht bij de inwoners. Dit vergt investering aan de voorkant in de algemene voorliggende voorzieningen. Hiervoor wordt totaal € 2,5 miljoen gereserveerd voor 2017 en 2018. De derde beweging is meer maatwerk. Een integrale, flexibele aanpak, waarbij (vrijwillige) professionals optimaal samenwerken. Er is geen overlap in aanbod en professionals bieden wat nodig is, aansluitend op wat mensen zelf kunnen. Deze bewegingen vergen ook een verschuiving van middelen binnen het budget sociaal domein (van dure zorg naar voorliggende voorzieningen). Wij geloven in het succes van deze aanpak. Op deze manier gaan op termijn de kosten omlaag, omdat er minder dure zorg nodig is.

Toegang tot zorg en ondersteuning
We blijven inzetten op verbetering van zorg en oplossingen op maat. De afgelopen 1,5 jaar hebben we ervaring opgedaan met 'Zorg voor Elkaar Breda'. We geloven in innovatieve en slimme samenwerkingen in ‘het veld’ van sportclubs, welzijnsinstellingen, cultuurinstellingen, burgerinitiatieven, cliëntondersteuning, et cetera. Zo vinden inwoners vaak dicht bij huis, met behulp van vrijwilligers en professionals, ondersteuning die ze nodig hebben. Daardoor is dure zorg minder vaak noodzakelijk. Er blijft zo ook ruimte voor nieuwe initiatieven in buurten en bij verenigingen.
Wanneer professionele zorg (voor jong en oud) nodig is, dan organiseren we dit, tijdig, op maat, in de nabijheid van inwoners en integraal. Dat geldt ook voor de activiteiten voor werk en inkomen. We stemmen af met instanties, zoals UWV en onderwijs. Uiteraard kijken we naar (eigen) verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving. Het persoonlijk plan is het instrument om overzicht te houden en regie te voeren. Als werk nog niet haalbaar is, is er een zinvol activeringsplan of een alternatieve dagbesteding.
We maken gebruik van innovatieve ideeën om de toegang tot zorg en ondersteuning te verbeteren. Innovatie doe je samen door van elkaar te leren. Dat doen we bijvoorbeeld samen met Avans in het project “Thuis in de Wijk”: in de wijk Heusdenhout werken aan de zorg van de toekomst. Zo komen er werkplaatsen waar professionals en studenten van elkaar leren in de praktijk.

Experimenten
Samen met partners experimenteren we in het sociaal domein. Dit is in lijn met de uitgangspunten 'Breda Doet' en met de motie ‘Bevorderen integraal sociaal domein’. Zo start er een pilot met de cliënten die huishoudelijke hulp krijgen via Surplus Welzijn. Bij die cliënten kijken we samen met wijkverpleging en wijkteam naar mogelijkheden voor integrale zorgarrangementen. Hierbij zijn welzijn, begeleiding en huishoudelijke hulp gekoppeld zodat de zorg en ondersteuning beter en efficiënter geregeld worden. Nu voeren vaak verschillende medewerkers deze taken uit en staan ze los van elkaar. Uitgangspunt hierbij is: vrijwillig waar het kan en professioneel waar het moet en collectief waar het kan en individueel waar het moet. Dit doen we vooruitlopend op de landelijke ontwikkeling "Toekomst thuisondersteuning". Surplus Welzijn is één van de gecontracteerde aanbieders die zowel taken op gebied van welzijn, huishoudelijke hulp en begeleiding leveren. We experimenteren, onderzoeken wat de impact is en kijken of we dit ook in de rest van de stad kunnen uitvoeren. Daarbij krijgen medewerkers van Surplus Welzijn scholing en begeleiding, zodat ze multi-inzetbaar zijn in de verschillende arrangementen. Dat is de zorgmedewerker van de toekomst. In de pilot maken we ook samenwerkingsafspraken met andere partijen die meedoen aan de pilot. Zo maken we de link met 'Zorg voor Elkaar Breda' en betrekken we Avans.

Participatie en activering

Wij vinden het belangrijk dat diegenen voor wie werk nog niet mogelijk is, participeren naar draagkracht. Dit doen we op diverse manieren.
Samen met de partners in de stad laten we in het bijzonder mensen met een beperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt participeren. We leveren maatwerk en zoeken de grenzen van de regels op. We gaan hiervoor twee scenario’s uitwerken: een experiment op bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor uitkering en een scenario waarin we regels schrappen en versimpelen. Dan onderzoeken we wat de invloed is op het aantal aanvragen, de uitvoeringskosten en de uitstroom naar werk. De nadere uitwerking van de experimenten is mede afhankelijk van de bereidheid van de staatssecretaris om een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) op te stellen waarin de voorwaarden staan waarbinnen gemeenten experimenten kunnen uitvoeren. De uitvoering van een pilot in 2017 en 2018 kost € 0,3 miljoen per jaar.
We willen het talent benutten dat aanwezig is en alle mensen met een bijstandsuitkering bereiken. Op diverse manieren gaan we daarom activering in de brede zin aanpakken. Uiteraard door één laagdrempelige toegang voor het sociaal domein, maar ook op basis van vrijwilligerswerk en sociale activering. Verder gebruiken we de lessen uit de proeftuin re-integratie voor de al bestaande re-integratieactiviteiten. Succesvolle projecten uit de proeftuin gaan we regulier toepassen door bijvoorbeeld meerjarenafspraken. Ook stellen we een gemêleerd pallet aan re-integratieactiviteiten (regulier en alternatief) op. We voeren deze activiteiten dan binnen de gemeente uit of we kopen ze in. Daarnaast stimuleren we cliënten door hen zeggenschap te geven in hun re-integratieactiviteiten, op basis van het persoonlijk plan. Ook gaan we de infrastructuur van het werkgeversservicepunt verder verbeteren. De benodigde middelen voor deze brede aanpak van activering bedragen structureel € 0,2 miljoen per jaar.
We blijven inzetten op participatie en activering van inwoners in de wijken. Bij de Begroting 2017 hebben we een concreet plan voor de toekomstige invulling van de activiteiten, zoals de Stichting Werk aan de wijk (via de ATEA-groep) die nu uitvoert.
Tot slot gaan we door preventie, vroegtijdige signalering en creatieve oplossingen mensen met financiële problemen vooruit helpen. De kosten voor de uitvoering van het meerjarenplan schuldhulpverlening, inclusief een pilot met een eenmalig fonds, bedragen € 0,2 miljoen in 2017 en € 0,2 miljoen in 2018.

Jeugd en jeugdhulp
Breda is een kindvriendelijke stad (0-23 jaar). Daar maken we komende jaren nog meer werk van. Drie speerpunten zijn van belang. We betrekken de kinderen nog meer bij de keuzes die we maken. We zorgen ervoor dat het buiten op straat en in wijk nog leuker wordt om te spelen, te hangen en te wonen. We zorgen ervoor dat jeugdhulp er overal voor ze is. Goede professionele zorg als dat nodig is tot laagdrempelige hulp bij verenigingen in de buurt. Alle jeugd heeft onze aandacht, niet alleen de jeugd die extra zorg vraagt. Natuurlijk bieden we elk kind de juiste zorg; maar ook is er voor elk kind gelijke kans op sport, cultuur, speelruimte, onderwijs en werk. Want een stad waar onze jeugd kan spelen, sporten, recreëren en genieten, is ook een stad waar minder jongeren extra zorg of ondersteuning nodig hebben.
We presenteren daarom een stappenplan waarvan de uitvoering start in 2017.
Voor die uitvoering begroten we géén additionele middelen. Het voorkomen van extra jeugdhulp door preventie is immers de meest effectieve vorm van jeugdbeleid. Daarom voeren we dit stappenplan uit binnen de financiële middelen die nu al beschikbaar zijn voor ons reguliere jeugdbeleid en het jeugdhulpbeleid. De jeugdhulp komt niet onder druk te staan als we ons meer gaan richten op preventie, integendeel.
Ook in de uitvoering van die jeugdhulp blijven we voortgang maken. We hebben vijf doelstellingen geformuleerd om de transformatie te realiseren. Deze doelstellingen meten we minimaal éénmaal per jaar. Hiervoor hebben we in 2016 verschillende activiteiten gestart die we in 2017 voortzetten. Denk hierbij aan: versterking van de activiteiten in de wijk, de integratie van de jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg, de aansluiting van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg bij de huisartsen en kinderartsen, het realiseren van een doorgaande lijn van 16-27 jaar, het bevorderen van samenwerking door middel van Meet and Greets, de uitbreiding van pleegzorgarrangementen en verminderen en verkorten van de duur van jeugdbeschermingsmaatregelen.

Missing Chapter Foundation(MCF) en gemeente Breda aan de slag
Naast dat we de jeugd betrekken bij alle keuzes die goed zijn voor henzelf gaan we nog een stap verder. Jonge kinderen moeten de toekomst maken, zij zijn de toekomst. Maatschappelijk betrokken jonge inwoners zijn van belang voor een vitale stad. De komende drie jaar werken we samen met de Missing Chapter Foundation (MCF). Deze Foundation laat jonge kinderen meedenken over actuele issues bij bedrijven en organisaties en zorgt voor een dialoog tussen besluitvormers en kinderen over verschillende dilemma’s en actuele vraagstukken in de maatschappij, van duurzaamheid tot gezondheid en van onderwijs tot techniek. Diverse grote bedrijven en een aantal ministeries hebben reeds gebruik gemaakt van deze vernieuwende werkwijze. In gemeenteland is deze samenwerking een primeur, Breda is namelijk de eerste gemeente in Nederland die gaat samenwerken met de MCF.

Vrouwenopvang

Breda verzorgt de vrouwenopvang voor de regio. Het budget vrouwenopvang is momenteel onvoldoende om de afgesproken taken uit te voeren. We voegen structureel € 0,2 miljoen toe aan dit budget.

Taal

Straattaal, beeldtaal, vertaal, toneeltaal, geheimtaal, werktaal. Door middel van taal maken we contact met andere mensen. In ons dagelijks leven komen we overal taal tegen, online en offline. De kracht van taal is gigantisch. Als taal een probleem voor je is, is meedoen met de samenleving moeilijker, weten we uit onderzoek. Naast eenzaamheid zijn er ook andere risico’s. Begrijp je je medicijnen wel juist, kun je je (klein)kinderen voorlezen of helpen bij hun huiswerk? Taalambassadeurs zijn actief om andere laaggeletterden te vinden en te overtuigen dat lezen en schrijven werelden voor hen opent. Bijvoorbeeld die van de gezondheidszorg. Laaggeletterden leven in minder goede gezondheid en leven korter dan geletterden. Een gezinsaanpak is belangrijk omdat het vaak van generatie op generatie doorgaat of een gezamenlijke aanpak op de werkvloer. Zo groeit het bewustzijn onder geletterden en laaggeletterden. Ook bij statushouders is een tijdige start met de Nederlandse taal van groot belang. Voor 2016 wordt € 0,1 miljoen en voor 2017 wordt € 0,2 miljoen beschikbaar gesteld.

Gecoördineerde aanpak statushouders
In 2016 en 2017 zetten we, in aansluiting op het bestuursakkoord, in op de samenhang tussen huisvesting, integratie en participatie van statushouders. Onze ambitie daarbij is: “Statushouders in Breda doen zo snel en zo volwaardig mogelijk mee in de Bredase samenleving. Om dat mogelijk te maken is de Bredase infrastructuur voor ondersteuning aan statushouders op orde.”
Kinderen in de leeftijd tot en met 18 ontvangen direct taalonderwijs in Breda. Voor volwassenen gebeurt dit door vrijwilligers. Honderden vrijwilligers in Breda zijn taalmaatje of geven cursussen. Er is in korte tijd bij het Asielzoekerscentrum (AZC) met hulp van vrijwilligers een pop-up bibliotheek gerealiseerd en de organisatie 'Welkomsttaal' is geïntensiveerd. Met de aanwezigheid en komst van honderden asielzoekers, statushouders en de gezinsherenigingen wordt de druk op vrijwilligers erg groot. Een meer gestructureerde aanpak en snel taalaanbod voor alle statushouders vergroot de kans op snelle integratie en deelname aan arbeidsmarkt. Hiervoor zijn geen extra onderwijsmiddelen beschikbaar. Met een taalimpuls voor nieuwkomers van € 0,2 miljoen kan er in 2016/2017 professionalisering plaatsvinden van het werk van de vele vrijwilligers, te besteden aan lesmateriaal, trainingen en coördinatie. Zo kunnen de Bredase nieuwkomers beter aansluiten bij de andere onderdelen van de gecoördineerde aanpak, zoals vrijwilligerswerk. En krijgen 2- tot 4-jarige kinderen van statushouders extra aandacht. We bieden voorschoolse ondersteuning aan op gebied van spel (dreumesspel) en taal (Voorleesexpress) zodat deze kinderen direct in het regulier onderwijs in hun eigen buurt of wijk kunnen starten.

Asielzoekers Centrum (AZC)

De opvang van asielzoekers in De Boschpoort loopt in oktober 2016 af. Daarna verhuist het AZC naar het Belastingkantoor aan de Gasthuisvelden. De raad heeft op 16 maart 2016 wensen en bedenkingen aan het college meegegeven. Deze gaan met name over integratie en over een impuls aan de openbare ruimte waaronder het vergroenen van de omliggende woongebieden. De kosten voor deze wijkaanpak zijn geraamd op € 0,25 miljoen.

Wonen
In onze woonagenda staan de opgaven voor goede, passende en betaalbare huisvesting; zowel voor de reguliere woningzoeker als voor bijzondere doelgroepen.
Voor de bijzondere doelgroepen gaat het om:

  • Huisvesting van arbeidsmigranten: totale opgave 1.680 plaatsen (840 uitbreiding / 840 handhaving);
  • Huisvesting van studenten: momenteel een tekort van circa 1.300 woningen;
  • Terugkeer vanuit de gesloten zorg: taakstelling van circa 700 personen;
  • Huisvesting statushouders: voor 2016 een taakstelling van circa 500 personen
  • Daarnaast bieden we huisvesting aan circa 400 asielzoekers die in Breda verblijven tijdens hun asielprocedure

In het onderzoek naar de sociale voorraad in Breda (Rigo 2016) staat onder meer dat vanaf 2016 circa 20% van de toe te voegen voorraad moet worden gereserveerd voor goedkope en betaalbare woningen. Dat komt netto neer op 1.600 woningen in de komende 10 jaar.
In Alliantieverband is een TaskForce in het leven geroepen om samen met corporaties, huurders en marktpartijen de goedkope en betaalbare voorraad in ieder geval te behouden en die met 1.600 woningen te verruimen. In 2016 grijpen we alle kansen om de realisatie van sociale woningbouw te bevorderen wanneer onder andere locatiegebonden kosten een belemmering zijn. Naast nieuwbouw kijken we naar benutting van leegstaand maatschappelijk -en commercieel vastgoed om acute nood te lenigen.
De realisatie van de woonagenda kent daarnaast een zachte kant. We zetten de starterslening voort. We bereiden de blijverslening voor, die ouderen in staat stelt hun eigen woning levensloopbestendig te maken. We hebben reeds een revolverend fonds (uitgaven en inkomsten zijn op termijn gelijk) dat bijdraagt aan de betaalbaarheid van de woning.
Om de woonopgave het komend jaar vlot te trekken werken we richting de Begroting 2017 de kansen en mogelijkheden uit met betrekking tot onder meer de starterslening (vervolg), geschikt wonen voor iedereen, de blijverslening, betaalbaarheid studentenhuisvesting, leegstand en het woonlastenfonds. De uitwerking hiervan en financiële impact komen terug bij de Begroting 2017. Voor de jaren 2017 en 2018 wordt alvast het personele budget verhoogd met € 0,1 miljoen per jaar.

Duurzaamheid, natuurontwikkeling en klimaatadaptatie

Duurzaamheiden leefbaarheid zijn vanzelfsprekende uitgangspunten bij al onze plannen. Het gaat om de balans tussen mens, milieu en middelen. Op allerlei terreinen zijn we daar als gemeente zelf mee bezig. We focussen op duurzame energie en zetten volop in op verduurzaming van het hele energiesysteem om zo heel Breda in de toekomst te kunnen blijven voorzien van energie. Daartoe pakken we een initiërende, stimulerende en faciliterende rol zoals bij de realisatie van de windturbines Hazeldonk en het organiseren van netwerkbijeenkomsten op het gebied van duurzame mobiliteit en energiebesparing. Sluiten we Green Deals met bijvoorbeeld zorgcentra en dragen we financieel bij aan nieuwe initiatieven. Ontwikkelen van kleinschalige energieneutrale opwekpunten en voorzieningen is het doel: minimaal 25.000 m2 zonnepanelen. Zoveel mogelijk met rendabele innovatieve investeringen. We stimuleren met name marktpartijen om op gemeentegronden en gemeentelijke gebouwen zonnepanelen te realiseren.

Samen met burgers, woningbouwcorporaties, organisaties en bedrijven maken we Breda duurzamer. We leggen logische verbindingen tussen duurzaamheid, innovatie en economie. Dit doen we door als overheid samen met het onderwijs, ondernemers en inwoners het Uitvoeringsprogramma Klimaat op te stellen en tot uitvoering te brengen. Dit doen we vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in het kader van Energiek Breda.

We gaan meters maken met het verduurzamen van ons eigen vastgoed en de openbare verlichting. Zo geven we zelf het goede voorbeeld om bij te dragen aan CO2 doelstellingen. We doen voor enkele miljoenen rendabele investeringen. Bij de Begroting 2017 is duidelijk om welke omvang het precies gaat. Daarnaast doen we als gevolg van nieuwe landelijke wetgeving en de nog op te stellen Actsheet Asbest een investering van € 0,5 miljoen in 2017 voor asbestsanering binnen het gemeentelijk vastgoed.
De klimaatverandering is een feit en daarom bereiden we onze stad voor op extreme klimaatwisselingen. We kiezen voor innovatieve projecten en nog meer natuurontwikkeling. Daarom investeren we in 2016 € 0,5 miljoen extra in de natuurontwikkeling in de Vierde Bergboezem en de Lage Vuchtpolder. Daar zien we een unieke eenmalige kans om groene schakels te realiseren samen met de Spinolaschans, Lage Vuchtpolder en Open Linie. Ecologie en natuur verbinden we met kansen voor recreatie. Breda neemt hierin, als middelgrote stad in Europa, een trekkersrol op zich (Klimaat en Energie).  

Impuls culturele infrastructuur
Breda verdient een attractief stedelijk museum. Eind maart 2017 opent eennieuw museumvoor erfgoed en beeldcultuur zijn deuren. Breda's Museum en MOTI gaan in dit museum op. Het nieuwe museum bedient als stedelijke basisvoorziening de werkvelden erfgoed en visuele kunsten. In alle activiteiten legt het museum de link met de actualiteit en is op zoek naar de verbinding tussen heden, verleden en toekomst. Het museum is de ontmoetingsplaats voor de stad. Naast een versterking in de stad heeft het museum nadrukkelijk een (inter)nationale reikwijdte met inspirerende en toonaangevende tentoonstellingen, met een accent op beeldcultuur.
Het nieuwe museum maakt de collecties veel meer zichtbaar en werkt daarin samen met instellingen en organisaties in de stad. Het manifesteert zich online (digitaal museum) en werkt met interactieve platforms. Het museum legt ook nadrukkelijk de verbinding met bewoners, culturele veld, ondernemers en onderwijs en betrekt initiatieven uit de wijk bij de programmering.
Bij de voorbereiding van het nieuwe museum is sprake van frictie- en opstartkosten. Deze kosten worden geprognosticeerd op totaal € 1,4 miljoen. De financiële dekking van de frictie- en opstartkosten komt voor € 0,4 miljoen uit de beschikbare impulsmiddelen cultuur 2016. De resterende € 1,0 miljoen dekken we uit de algemene middelen.
Ook Mezz draagt bij aan de culturele infrastructuur van Breda. De ontwikkelingen in de wereld van de poppodia hebben gevolgen voor de positie van Mezz. Niet alleen kampt Mezz met meer concurrentie in de regio, maar bij Mezz geldt ook dat de markante bouw binnen en buiten het gebouw tot problemen leidt. De gemeenteraad heeft met een motiehet college verzocht om Mezz te vragen om een actuele meerjarenvisie en een uitgewerkt plan voor de verbouwing. De gemeente is bereid bij te dragen aan de noodzakelijke aanpassingen aan het pand. De financiële consequenties hiervan worden bij de Begroting 2017 betrokken.

Sport, beweging en gezondheid

We gaan mensen meer aan het bewegen krijgen in de openbare ruimte binnen hun wijk. De pilot is al gestart in Wisselaar. Fysieke en sociale aspecten brengen we hiertoe bij elkaar in een verkenning samen met Kompan, Cios, Fontys en Sportservice Brabant. Lokale partijen, zoals Breda actief, haken ook aan.

Binnen het sociale domein zetten we sport steeds vaker in als middel om participatie te bevorderen. Buurtsportcoaches gaan vraaggericht aan het werk voor diverse doelgroepen zoals jeugd en ouderen daar waar behoefte is aan sport als middel of als doel. Buurtsportcoaches zijn niet alleen inzetbaar voor bevordering van gezondheid en vitaliteit maar ook voor zorgpreventie bij kwetsbare doelgroepen en verbetering van bewegingsonderwijs. Zichtbare activiteiten die ontstaan in de wijken, prikkelen inwoners om aan te sluiten, deel te nemen of mee te organiseren. De inzet van buurtsportcoaches biedt ook wijk- en buurtinitiatieven de kans om activiteiten beter te ontplooien of te organiseren. Voor behoud van het aantal huidige sportcoaches en voor uitbreiding naar uiteindelijk 33 fte is financiering door derden nodig voor circa € 0,6 miljoen structureel. Dit bereiken we door de koppeling met andere beleidsterreinen, externe cofinanciering en bijdragen vanuit het onderwijs. Met ingang van 2017 is daartoe een bedrag van € 0,4 miljoen per jaar bovenop het huidige beschikbare budget nodig. In 2016 voegen we € 0,2 miljoen toe aan de bestaande middelen.
Op het gebied van topsport en talentontwikkeling gaan we samenwerken op regionaal niveau. Iedere gemeente heeft zijn uitblinkers en soms hoogwaardige sportfaciliteiten die te benutten zijn voor topsport. Op basis van een analyse van talent, ambities en voorzieningen in de regio, streven we naar een versterking van het regionale topsportlandschap. Onderdeel daarvan is de ondersteuning van talentherkenning en talentontwikkeling. Daarbij is synergie tussen particuliere initiatieven, sportbonden, onderwijs en het bedrijfsleven van onschatbare waarde. Toonaangevende sportevenementen dragen bij aan de profilering van Breda en West-Brabant en hebben een positief effect op sportparticipatie. De rol van de gemeente daarin: stimuleren, participeren of sponsoren.
De openbare ruimte moet meer dan nu uitdagen tot bewegen. Een omgeving waarin gebruikers worden gestimuleerd om zich actief te verplaatsen, te bewegen en te sporten. Die tot stand is gekomen vanuit commitment van gebruikers en samenwerking tussen publieke, private en particuliere partijen. Daarin is ook ruimte voor urban sports zoals het freerunparcours dat dit jaar wordt gerealiseerd.  
Om onder andere regionale talentontwikkeling, een beweegvriendelijke stad, urban sports en toonaangevende sportevenementen voor de komende jaren een goede basis te bieden, gaan we nog dit jaar samen met de raad invulling geven aan de nieuwe sportimpuls. 
In het voorjaar van 2016 stellen we de nieuwe tarieven voor sportaccommodaties vast. De eerdere taakstelling van € 0,1 miljoen wordt teruggedraaid en structureel gedekt uit het meerjarenperspectief.