Economie van Breda versterken

Ambitie

Het ‘Verhaal van Breda’ moet nog dit jaar leiden tot een onderscheidend profiel dat Breda beter op de kaart zet bij investeerders en bezoekers en kansen creëert voor bedrijven en instellingen. En zo ook voor werkgelegenheid. Het nieuwe station gaat open, er worden extra investeringen gedaan in de binnenstad. Dit moet leiden tot meer bezoekers en meer bestedingen. We stimuleren ondernemerschap met speciale aandacht voor zzp-ers en mkb. We geven verder vorm aan het doortrekken van de Nieuwe Mark. En we geven een impuls aan evenementen, waaronder Dance en de Vrede van Breda, en aan onze internationale ambities.

Wat gaan we doen om deze ambitie te realiseren

Verhaal van Breda

Breda verdient een verhaal dat de focus legt op vooruitgang en richting geeft aan de ontwikkeling van de stad. Een verhaal dat vertelt wat de ambities van Breda zijn, wat de trots is die ons bindt en het historische karakter dat daar de voorwaarden voor schept. Een onderscheidend profiel als basis voor beleid, dat Breda op de kaart zet, onze inwoners trots maakt en leidt tot meer investeerders, bezoekers en bestedingen. Samen met de stad stellen we in 2016 de elementen vast waarop de stad zich kan ontwikkelen en onderscheiden van andere steden. Dan vertalen we dit eind 2016 naar een herkenbaar en ambitieus 'Verhaal van Breda'. Voor de implementatie van het verhaal is in 2017 additioneel € 0,5 miljoen nodig.

Kennis, economie, onderwijs en ondernemerschap

Werkgelegenheid komt niet vanzelf en blijft niet vanzelf. Wij pakken onze rol als verbinder en aanjager. We stimuleren bedrijfsleven en instellingen om krachten te bundelen. Ondernemers zijn de motor van onze lokale economie. Dit geldt voor starters maar ook voor bedrijven die door willen groeien. Er liggen lokaal en regionaal kansen die vragen om een heldere economische visie. In onze rol als verbinder zetten we sterk in op communities, waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties uit de regio samen kansen onderzoeken.

Daarom ontwikkelen we een Economische Uitvoeringsagenda, waarvoor we in 2016 € 0,3 miljoen en met ingang van 2017 € 0,75 miljoen beschikbaar stellen.

We zetten onder meer in op een Centrum of Excellence Imagineering en een soort “master businesscoach” voor bedrijven die willen doorgroeien. We ondersteunen Starterslift voor innovatieve ondernemers die niet aan een kennisinstelling zijn verbonden. We bevorderen nieuwe bedrijvigheid vanuit kennisinstituten en autonoom. Voor deze economische ambities hebben we budget nodig. Er zijn middelen beschikbaar bij provincie, rijk en Europa. Als we agenda’s naast elkaar leggen, zijn er kansen om de economie impulsen te geven. We verbinden actoren en ondersteunen waar zinvol. Zo genereren we innovatie. We zien de toegevoegde waarde van kennishubs in de stad zoalsPakhuisB.
Onze economie wordt steeds kennisintensiever. Breda heeft drie grote hogere opleidingsinstituten: Avans Hogeschool, NHTV en de Nederlandse Defensie Academie. Het opleiden van mensen met de juiste kwalificaties is heel belangrijk maar ook het koppelen van deze kennis aan het bedrijfsleven. Steeds meer studenten en werknemers worden ondernemer. De Onderwijsagenda Breda geeft voldoende aanknopingspunten voor verbinding in een gezamenlijke strategie van onderwijs, bedrijfsleven en kennisinstellingen. We vergaren en ontwikkelen niet alleen kennis, maar laten die kennis ook circuleren door te participeren in initiatieven zoals BEAGLE. Dit is een initiatief van TU/e, Tilburg University, Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, HAS Hogeschool, NHTV Breda en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Samen willen wij Brabantse ondernemers in staat stellen om te innoveren door over grenzen van eigen vakgebieden heen te kijken.
Een voorbeeld is de Graduate School voor logistiek en veiligheid. Verschillende kennisinstellingen in Breda zijn bezig om deze school te realiseren. Het topinstituut Dinalog wordt hier ook bij betrokken. Het opleidingscentrum gaat zelfstandig ondernemen, ondersteunen en stimuleren. Ook komen er seminars en cursussen voor het bedrijfsleven. Een mooie aanvulling voor het onderwijsklimaat in Breda. Voor dit initiatief stellen we in 2016 € 0,1 miljoen beschikbaar. Daarnaast komt er een Associate Degree tussen MBO en HBO. Een ander voorbeeld is de Uitvindfabriekwaarvan de realisatie in 2016 start. Een inspirerende plek waar kinderen uit de hele regio hun talenten kunnen ontwikkelen. Onderwijs, overheid en ondernemers zijn initiatiefnemers. Breda krijg een regionale parel in techniekonderwijs op een cultuurhistorische bijzondere plek in de Faamfabriek. Binnen de onderwijsbegroting zijn middelen beschikbaar voor de start van de Uitvindfabriek.

Regio

De kerntaak van de Regio West-Brabant (RWB) en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (REWIN) is om de concurrentiekracht van de regio West-Brabant verder te versterken. Dit vraagt naast slagkracht en samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers om een duidelijke focus op de speerpuntsectoren. In de Strategische Agenda West-Brabant is bepaald dat het in West-Brabant gaat om logistiek, biobased economy en maintenance.
Naast deze speerpunten met een meer nationale scope zijn op regionale schaal de sectoren zorg, vrijetijdseconomie en agro belangrijke thema’s. Het versterken van deze speerpuntsectoren vraagt om een gerichte programmatische aanpak. Onderdelen hierbij zijn acquisitie, business development, arbeidsmarkt en vestigingsklimaat. REWIN speelt als onze regionale ontwikkelingsorganisatie een belangrijke rol bij de uitvoering van deze onderwerpen. Daarbij constateren we dat REWIN, zeker ook in relatie tot andere regio’s, onvoldoende middelen heeft om onze ambitie op dit vlak waar te maken. Voor de noodzakelijke versterking van de slagkracht verhogen we de bijdrage aan het REWIN. De discussie over de BrIM voeren we nog in 2016.
Breda heeft als centrumstad een bijzondere functie in de regio. De Bredase economie is deels complementair aan de regionale speerpunten. Denk daarbij aan de creatieve sector, de zakelijke dienstverlening en het onderwijs. Deze bedienen een regionale markt, waarbij het van groot belang is dat Breda actief de verbinding met de regionale speerpunten stimuleert en ondersteunt. Ook heeft Breda als centrumstad een belangrijke bestuurlijke trekkersrol voor de regionale economie.   

Binnenstad, beleving leisure, gastvrij en aantrekkelijk

De historische binnenstad van Breda is van oudsher één van de aantrekkingspunten van de stad. Het is echter zaak om steeds te blijven vernieuwen om het aantal bezoekers en de bestedingen een impuls te geven. Dit doen we samen met de ondernemers in de binnenstad.
Breda zet in op:

  • Gastvrijheid: Breda staat bij bewoners en bezoekers goed bekend om haar gastvrijheid. Gemeente en ondernemers trekken samen op om de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee het historische straatbeeld op niveau te brengen en houden. Daarom actualiseren we het beleid voor de openbare ruimte en zetten een heldere lijn van handhaving in. Hiervoor is een eenmalige impuls nodig van € 0,2 miljoen (€ 0,1 miljoen voor 2016, € 0,1 miljoen in 2017).
  • Ten aanzien van de stationsomgeving (Via Breda) zetten we voor het onderdeel Markt en Programmering, lobby, pilot op het haventerrein, de monitoring van het betonvlies en huur informatiecentrum zowel in 2017 als in 2018 € 0,1 miljoen per jaar in.
  • Waterrecreatie/De Nieuwe Mark: het terugbrengen van de historische waterloop van de rivier de Mark zoals die eens door de stad stroomde.

Evenementen
In 2016 scherpen we het evenementenbeleid aan en werken het uit langs drie lijnen:
citymaking, dat draagt bij aan profilering en beleidsambities;
locatiebeleid en (de)regulering, voor sturing, spreiding en beheersen van evenementen;
ondersteuning op het gebied van faciliteiten, subsidie en dienstverlening.

Naast de reeds beschikbare middelen voor evenementen geven we een extra impuls aan:
- Dance hotspot: meerdere internationale top dj’s zijn in Breda groot geworden. Dit biedt een kans om Breda op de kaart te zetten. Door het kweken van nieuw talent maar ook door grotere dance festivals. In het bestuursakkoord zien we de potentie van Breda als International DJ Capital of the World. Inmiddels zijn er diverse initiatieven uit de stad zoals een DJ Walk of Fame en festivals.
- De Vrede van Breda willen we in 2017 graag herdenken door onder meer een buitententoonstelling en een symposium voor onderwijsinstellingen. Voorwaarde voor een gemeentelijke bijdrage is dat er ook cofinanciering komt.
- Diverse (nieuwe) sportevenementen.
Voor 2016 stellen we € 0,25 miljoen en voor 2017 € 0,5 miljoen totaal beschikbaar voor deze evenementen.

Voor de bouwlocaties van carnavalswagens kiezen we voor een definitieve oplossing. Voor 2017 en 2018 wordt daarvoor € 0,5 miljoen vrijgemaakt.

Stad van internationale verbinding

Wij benutten vol onze internationale verbindingen via weg, spoor en lucht (Breda International Airport voor zakelijke vluchten). Met name de aanstaande opening van het nieuwe station en de effectuering van de HSL-verbinding maakt Via Breda tot een toplocatie. Breda vervult hiermee nog meer de internationale knooppunt- en schakelfunctie met de metropoolregio’s Amsterdam - Utrecht en Rotterdam - Den Haag, Antwerpen - Brussel - Parijs alsook Eindhoven - Düsseldorf - Duitsland. Dit biedt enorme kansen voor het behouden en aantrekken van internationale bedrijven, expats en kenniswerkers. We zijn uitnodigend en gastvrij voor (internationale) studenten en toeristen. Samen met partners uit het bedrijfsleven, onderwijs (Avans, NHTV, NLDA, Internationale school) en topkennisinstellingen als Dinalogen DIWCMgeven wij impulsen aan onze internationale schakelrol. Voor 2017 richten we ons onder andere op het meewerken aan de groei van de Internationale School Breda via huisvesting en programma-aanbod. Ook gaan we door met de profilering van de toplocatie Via Breda voor bedrijven en bezoekers. We zien kansen voor een Holland Expat Center South.
Het realiseren van de evenementenzone Breeparkgeeft een impuls aan de regionale uitstraling en het voorzieningenniveau van Breda. Datzelfde geldt voor de vestiging van het eerste vijfsterren hotelin Brabant dat in 2016 in de Nieuwstraat zijn deuren opent.
Voor dit economisch gedreven programma is tot en met 2020 jaarlijks een extra impuls nodig. Deze wordt uitgewerkt in een plan bij de begroting 2017.

Europees samenwerkende en mondiaal bewuste stad

We onderhouden verbindingen met andere Europese steden en regio's en gaan nieuwe verbindingen aan. We werken samen in het verkrijgen van Europese subsidies op het gebied van Smart City, Klimaatadaptatie, mobiliteit, zorginnovatie en Urban Agenda.
Deze internationale samenwerking maken we ook zichtbaar in onze ambitie om een kindvriendelijke stad te worden. Die ambitie vullen we in op zowel het sociale als fysieke terrein en op het thema jeugdparticipatie. Op deze terreinen dient het voorzieningenniveau op orde te zijn.
Daarnaast zetten we het programma Werelds Delen voort en hebben we langlopende verbanden en internationale culturele of economische stedenbanden met bijvoorbeeld Wroclaw, Ekuhurleni en Yanghzou. Nieuwe kansen dienen zich overigens voortdurend aan, zoals onze recente contacten met Braziliaanse vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.
Mede op basis van het 'Verhaal van Breda'' wegen we deze Europese en mondiale samenwerkingsverbanden en bepalen we hoe we op een meer gebundelde, programmatische wijze het internationaal economisch profiel van Breda kunnen versterken. Vooralsnog doen wij dit met de bestaande budgetten. Voor het eind van dit jaar delen wij met de raad onze uitgewerkte aanpak.

Public Affairs en Lobby

Ook op basis van het 'Verhaal van Breda' professionaliseren wij de manier waarop wij onze externe betrekkingen onderhouden. Een professionele lobby met daarbij een sterke positie in het bestuurlijke krachtenveld is de komende jaren speerpunt. We opereren met een gerichte, dynamische lobbyagenda met concrete lobby-fiches gericht op provincie, rijk en EU. Per issue voeren we een strategisch plan uit. Daarbij benoemen we hoe we gebruik maken van bestaande relaties en platforms zoals Deltri, Brabantstad, RWB, StrategicBoardDeltaRegion, BOMen Rewin. Dat genereert niet alleen geld, maar levert ook strategische partnerships op. En door beïnvloeding van besluitvorming kunnen we onze beleidsdoelen dichterbij brengen.
West-Brabantse thema’s agenderen we waar mogelijk samen met Tilburg bij de provincie. Daarnaast verkennen en effectueren we mogelijkheden voor strategische samenwerking met Den Bosch, Rotterdam, Tilburg en Antwerpen.

Via Breda

In september 2016 is de feestelijke opening van het nieuwe station. Een mijlpaal voor de stad en de positie van Breda als (inter-)nationaal knooppunt. De ontwikkelingen in dit nieuwe deel van de stad zijn nog volop in beweging. Zo hebben we onlangs de realisatie van Coulissen West gegund en wordt Breda Vooruit op dit moment gerealiseerd.

Mede gezien die ontwikkelingen houden we het informatiecentrum Via Breda nog langer open. Ook om juist na de opening van het station een plek in het gebied te hebben waar bezoekers terecht kunnen. Daarnaast blijft het vanuit de marketing en acquisitie van belang om gerichte acties naar de markt te ondernemen. Hierbij denken we aan bijvoorbeeld deelname aan de expo Reaal in München, het inzetten van een acquisiteur of het vragen van externe ondersteuning bij een marktbenadering. Deze inzet betaalt zich uit in een grotere interesse en bekendheid van (Via) Breda in de markt van afnemers en beleggers. Daarnaast zijn er financiële afspraken gemaakt over de monitoring van de vliesconstructie bij het viaduct aan de Terheijdenstraat. Via BredaBroeit' loopt door tot 2023. Voor begeleiding van dit initiatief en een pilot in het kader van de nieuwe Omgevingswet zetten we extra middelen in. Hiervoor werken een voorstel voor de begroting 2017 uit. In totaal reserveren we, zoals eerder vermeld, € 0,1 miljoen in 2017 en € 0,1 miljoen in 2018 voor deze onderwerpen.
Voor het afronden van de buitenruimte van Drie Hoefijzers Noord is nog € 0,2 miljoen nodig in 2017.

Stedelijke Ontwikkeling

De stad moet blijven ontwikkelen om aantrekkelijk te blijven voor haar inwoners en bezoekers. Op een aantal strategische plaatsen in de stad is extra dynamiek gewenst. Zo wordt aan de Gasthuisvelden een militair kazerneterrein de komende jaren getransformeerd naar een gemengd gebied met onderwijs, wonen en recreëren. De vestiging van De Rooi Pannen op Seelig Zuid is de eerste zichtbare ontwikkeling in dit gebied. In overleg met grondeigenaren in het gebied onderzoeken we de start van de realisatie van de 3e fase Nieuwe Mark, waarvoor totaal € 0,5 miljoen voor 2017 en 2018 is gereserveerd. De vestiging van het Asielzoekerscentrum in het Belastingkantoor geeft een tijdelijke invulling. Het Havenkwartier hebben we in de Structuurvisie 2030 als prioritaire woningbouwlocatie aangewezen. We doen een verkenning naar de mogelijkheden voor ontwikkelingen, hiervoor is in 2018 € 0,5 miljoen beschikbaar. Het voormalig CSM-terrein (Corbion-terrein) heeft als onderdeel van Emer-Zuid een grote potentie om doelen in de Structuurvisie 2030 te realiseren. Onderdeel hiervan is de waterretentieopgave van Via Breda, maar ook het versterken van het toeristisch, recreatief en economisch perspectief van het centrum. In deze bestuursperiode bereiden we minimaal één grote nieuwe stedelijke ontwikkeling voor. Ten opzichte van de structuurvisie hebben we de fasering van de 3e fase Nieuwe Mark naar voren gehaald. We willen nog deze bestuursperiode met de realisatie beginnen. 

Fonds Stedelijke Ontwikkeling

Het fonds stedelijke ontwikkeling kan als vliegwiel functioneren en co-financiering genereren. We zetten het fonds in voor investeringen in gebiedsontwikkelingen en dragen zo bij aan de realisatie van projecten zoals opgenomen in de Structuurvisie 2030. Het Fonds kan werken als spaarfonds. De werking van het fonds en de koppeling aan stedelijke ontwikkelingen uit de Structuurvisie werken we verder uit en wordt via een afzonderlijk voorstel voorgelegd aan de raad.