Innovatie van Breda versterken

Ambitie

De innovatiekracht van Breda versterken

We geven ruim baan aan (sociale) innovatie. Waar mogelijk grijpen we kansen aan om te innoveren. Dit komt tot uitdrukking in alle thema's van deze voorjaarsnota. In ons eigen bestuur, in de manier waarop we met inwoners begroten of beleid maken. In de manier waarop we aansluiten bij onderwerpen die vanuit de stad komen. De energie in de stad is voelbaar. Daar sluiten we bij aan in onze wijkaanpak en in de toepassing van Open Data en Smart City. We stimuleren ondernemende inwoners die een bijdrage leveren in versnelde realisatie van duurzame energie.
We willen door andere ogen kijken naar vraagstukken, omdat dat nieuwe inzichten brengt. Het komend jaar doen we dat op alle portefeuilles door de bril van de jeugd. Want wie de toekomst heeft, is bij uitstek geschikt om mee te denken over ‘Breda next level’. Een Breda waar internationalisering een prominente rol speelt en taal een verbindende factor is.

Wat gaan we doen om deze ambitie te realiseren

De samenleving verandert. Dat vraagt een bestuur dat mee-verandert en bereid is het voortouw te nemen. Wij willen koploper zijn op het gebied van innovatief bestuur. Door te doen, te experimenteren, door decentralisatie van budgetten en interactieve beleidsinitiatieven vergroten we de invloed van bewoners op besluiten.
Zo is 'Breda Begroot' al een nieuw experiment dat in twee gebieden vorm krijgt. In 'Breda Doet' krijgt de transformatie in het sociaal domein vorm in co-creatie. We versterken de wijkaanpak die een actieve wijk- en dorpssamenleving ondersteunt. Ook de herijking van het cultuurbeleid en het duurzaamheidsprogramma worden door de stad geschreven.
Innovatief besturen gaat niet vanzelf. Het vraagt om meer flexibiliteit in onze begroting en om een flexibele inzet van medewerkers op het stadskantoor. Het vraagt ook om een andere manier van contact met de mensen in de stad. Er ontstaan steeds weer nieuwe vormen van ontmoeting zoals Pakhuis B, City of Imagineers en stadslabs. Wij benutten in deze nieuwe vormen de ervaringen van de NHTV met complexe vraagstukken (imagineering) .
Om processen als 'Breda Begroot' en andere innovatieve processen te ondersteunen stellen we nog dit jaar € 0,25 miljoen beschikbaar.

Breda Smart City en Open Data
Met de toepassing van het Smart City concept zet Breda een stap naar een meer moderne inrichting van de openbare ruimte tegen een houdbare financiering. Een gastvrije entree van de binnenstad, actuele en dynamische informatievoorziening en goede kwaliteit van de openbare ruimte nodigen uit om te winkelen en te verblijven. Op basis van gesprekken in de stad kiezen we voor drie thema’s:
Voor de thema’s “slim experimenteren met beheer van de stad” en “slim bedrijventerrein” gaan we de beheerbudgetten op een slimmere, alternatieve wijze
inzetten en onderzoeken we hoe digitale toepassingen kosten kunnen besparen, testen we innovatieve toepassingen in een living lab en delen we de resultaten. Voor het thema ‘’ondersteuning ondernemers binnenstad” ontwikkelen we diensten om ondernemers beter de concurrentie met webshops te laten aangaan. We werken met living labs. Dat betekent dat er ruimte is om te leren van elkaars fouten maar ook dat er geen garantie is op succes. Het gaat om een collectieve aanpak, kennisdeling, gedragsverandering en duurzame economische investeringen.
 Inmiddels zijn er binnen het overkoepelende project Smart City Breda living labs geïnitieerd op de volgende locaties:

  • Van Stationsplein tot Kasteelplein (digital highstreet Willemstraat, park Valkenberg)
  • Flexibele toegang binnenstad (Kasteelplein - Van Coothplein)
  • Winkelgebied Oranje-Zuid
  • Rithmeesterpark

De Smart City toevoeging bestaat uit de investering in de aanleg van glasvezel, slimme elektriciteitsverbindingen, investering in sensoren, software data en de aansturing, digitale bewegwijzering en de aansturing van verlichting. Een groot deel van het benodigde budget komt uit reguliere budgetten, voor aanvullende eisen en wensen is een eenmalig budget noodzakelijk.
In 2016 werken we aan een nieuwe website, passend bij de online strategie en gericht op de toptaken van de gemeente. Tegelijkertijd zijn we bezig met een uitvoeringsplan Open Data. Allemaal broodnodig en passend bij een robuuste basis. Als we dit goed in samenhang oppakken en samen met Smart City verder vormgeven, kan dit strategisch zorgen voor nieuwe netwerken, andere manieren van werken en van het verkrijgen en omgaan met informatie.
De economie kan profiteren van innovatie die moet plaatsvinden om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Dit geldt onder meer voor de zorg maar ook voor de circulaire economie en klimaatdoelstellingen. De stad kan een plek zijn voor living labs en kan via campusvorming clustering van bedrijvigheid stimuleren. Te denken valt aan de oncologiecampus Amphia en zorginnovatieprogramma.
Met een incidentele innovatie-impuls van € 0,75 miljoen (inclusief € 0,25 miljoen voor Breda Begroot) geven we hier extra aandacht aan. We denken dan aan onder meer het doorontwikkelen van het succesvolle programma Robbie de Rat en het uitwerken van open data samen met partners van onder andere Fablab.
Wijkimpuls
Overal in Breda zijn mensen actief in hun dorp, wijk of buurt. Heel veel goeds gebeurt zonder onze inmenging. Wij zijn trots op de betrokkenheid. Waar nodig geven we graag een zetje, bijvoorbeeld bij wijkcentra, wijkbedrijven en buurtinitiatieven. Zo zorgen we samen voor bruisende vitale wijken waar iedereen mee kan doen.
De wijkimpuls is vanaf 2018 regulier onderdeel van het wijkbeleid. We leveren maatwerk door het organiseren van wijkplatforms waar inhoud, verantwoordelijkheid en betrokkenheid leidend zijn voor de aanpak. De wijkplatforms zorgen voor het overzicht en samenhang in de diversiteit van wijkactiviteiten. We versterken buurtbedrijven en we maken het aanbieden van ruimte voor activiteiten eenvoudiger. Breda Stimuleert! We hebben niet alle antwoorden paraat en geloven in het samen doen met respect voor ieders rol en posities. Een “ja, mits” is wel altijd uitgangspunt voor ons antwoord op initiatieven. Er komt een flexibel budget dat in de wijk kan worden ingezet om snel en makkelijk in te spelen op initiatieven uit de wijk.