Uitwerking meerjareninvesteringsplan 2016-2020

(Bedragen x € 1.000)

 Reeds gevoteerd:

                  7.775

 Overgeheveld naar exploitatie: ( o.a. instandhoudingsinvesteringen)

                 3.790

                 2.820

                 2.820

Structuurvisie 2030

SV Gebiedsontwikkeling

Achter de Lange Stallen

                     250

                     250

Oostflank/Gasthuyspoort

                  1.425

Gasthuysvelden: Fellenoordstraat (HOV)

                     500

                     500

Leegstand

pm

pm

Markoevers (Zoete Delta)

pm

pm

Nassau Wallon (ontsluiting NW Binnenstad)

pm

pm

Havenkwartier

pm

pm

Werkkapitaal projecten

                     200

SV Infrastructuur

SV instandhouding bestaand netwerk

                  1.350

                  1.020

                  1.870

                  1.870

Schaalsprong OV; HOV Markendaalseweg - Fellenoord

                     450

                         -

                         -

Schaalsprong OV; OV wijkgericht

                     350

                     350

Schaalsprong OV: OV buurtgericht

                       88

                       88

Schaalsprong fiets; Snelfietsroute oost

                     900

                     175

                     175

Schaalsprong fiets; Snelfietsroute west

                     525

                     525

Schaalsprong fiets: (upgrade netwerk E-proof)

                     525

                     525

Autoverkeer; Optimalisering NRW

                     225

                     225

Autoverkeer; Optimalisering NRW (2x ongelijkvloers fiets/ov)

                     875

                     875

Autoverkeer: Optimalisering ZRW

                     875

                     875

Binnenstad

                     500

SV Openbare ruimte

SV openbare ruimte; herinrichtingen

                     400

                     400

                     700

                     700

SV openbare ruimte; klimaatadaptatie

                     100

                     100

                     188

                     188

SV Groen en water

Realisatie Ecologische verbindingszones

                     400

                     338

                     125

                     125

Instandhouding biodiversiteit

                       81

                       81

Investeringen dal Aa of Weerijs

                     950

Ecologische zone BenedenMark

                     205

                     205

Subsidies en bijdragen derden SV2030

pm

pm

pm

pm

pm

Overige (buiten structuurvisie)

Uitvoering visie binnenstad

                     100

                     100

Maatschappelijk vastgoed functionele aanpassingen

                     300

                     300

Verduurzaming vastgoed

                     500

                     500

Bevorderen waterrecreatie

                     150

Sportvelden/-accommodaties

                     750

                     750

Flexibele organisatie (met name digitalisering, data)

                  1.000

                  1.000

Keuzes voorjaarsnota

Fonds stedelijke ontwikkeling

Gasthuysvelden voorbereiding (3e fase Nieuwe Mark, Fellenoordstraat (HOV), Seelig Zuid, Markendaalseweg)

                     300

                     200

Markoevers (Zoete Delta)

                     500

Havenkwartier

                     500

Restant fonds stedelijke ontwikkeling

                  1.200

                  1.300

Overigen

Kwaliteit buitenruimte

                     500

                     500

Bouwlocaties carnaval

                     250

                     250

Natuurontwikkeling Breda Noord (Vierde Bergboezem, Lage Vuchtpolder)

                     500

Realisatie woonagenda (o.a. woningbouwopgaven)

pm

pm

MEZZ

pm

Via Breda, 3 Hoefijzers-Noord

                     200

Ruimte nog in te vullen

           3.550

         10.795

           7.444

           7.444

Eerdere besluitvorming:

Stroomvoorziening/verplaatsing voorjaarskermis

                       90

Rendabele investeringen

 Doorlopende investeringen uit tarieven

 Uitvoering rioleringsplan 2014-2018

                11.600

                12.100

                13.000

                14.600

 Transitie afvalservice

                  5.409

                  2.599

 BEDRIJFSVOERING

 Bedrijfsmiddelen Beheer (inclusief wagenpark)

                  3.025

                  2.350

                  2.150

                  1.800

 Bedrijfsmiddelen ATEA

                     900

                     900

 pm

 pm

 Bedrijfsmiddelen Dienstverlening

                     900

                     450

                     450

 pm

 Bedrijfsmiddelen Servicebedrijf

                     315

                  2.270

                     700

                     500

 Totaal bedrijfsvoering

                         -

                  5.140

                  5.970

                  3.300

                  2.300

 Totaal

17.474

          37.724

          39.443

          31.300

          31.900